SPÍKŘI 2016

Jiří Bakalík

státní tajemník MZe, CZ

Urszula Bogusiewicz

DODR Wrocław, PL
Urzula Bogusiewicz je hlavním specialistou v Dolnoslezském zemědělském poradenském centru ve Wroclavi. Je zemědělskou inženýrkou a odbornicí na ekologické zemědělství. Má velké zkušenosti jako poradkyně pro ekologické zemědělství a poradkyně agroenvironmentálních programů.

Přemysl Čech

Rodinná farma v Jeseníkách, CZ

Dóra Drexler

ředitelka ÖMKI, HU
Dr. Dóra Drexler je výkonnou ředitelkou ÖMKi, Maďarského výzkumného institutu ekologického zemědělství. Mimo jiné se angažuje v projektu FP7 Minoritní zdravé obiloviny, který se zabývá starými a autochtonními odrůdami a druhy, dále v projektu OFEOF Leonardo da Vinci, jež propaguje vzdělávání zemědělců a poradců přímo na farmách, a rovněž v projektu Bio Suisse Soya from Europe (Bio sója z Evropy), jejímž cílem je zvýšení produkce bio sóji v Maďarsku. V poslední době se účastní dvou projektů v rámci programu Horizont 2020, a to jmenovitě projektu OK Net Arable (tematická kontaktní skupina pro ekologickou rostlinnou výrobu) a projektu DIVERSIFOOD (pokusy s pěstováním pšenice jednozrnky a dvouzrnky). Spolu s dalšími partnery se zabývá využitím satelitních technologií a přesným zemědělstvím, a to s cílem upravit tyto metody na míru ekologickému zemědělství.

Jan Gallas

MZe – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, CZ
Jan Gallas pracuje na ministerstvu zemědělství od roku 2006. Od roku 2009 zastával funkci vedoucího oddělení ekologického zemědělství, od roku 2014 se stal ředitelem odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Zastupoval ČR na jednáních v institucích EU v problematice EZ. Je častým přednášejícím na seminářích a vzdělávacích akcích pro ekologické zemědělce i širokou veřejnost.

Josef Hanibal

náměstek ředitele ÚZEI, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR
Do r. 1989 vedoucí řešitelských týmů pro automatizované systémy řízení (ASŘ) zemědělství v oblasti rostlinné výroby a evidence půdy poskytovaných zemědělským podnikům prostřednictvím Agrodat. Po r. 1989 náměstek ředitele (ÚZEI) pro informatiku, výběrová šetření nákladovosti v zemědělských podnicích ČR, r. 1998 založení sítě testovacích podniků a vedení kontaktního pracoviště FADN ČR. Spoluúčast na řadě národních a mezinárodních projektů, asistence při implementaci systému FADN v jiných členských zemí EU, od r. 2012 rozšíření systému FADN o podniky ČR hospodařící v ekologickém zemědělství.

Andrea Hrabalová

konzultantka ČTPEZ, CZ
Ing. Andrea Hrabalová: Tématu ekologického zemědělství se věnuje od roku 2003. Nejprve jako výzkumný pracovník a vedoucí oddělení Agroenvironmentální politiky na ÚZEI, od roku 2014 jako externí konzultant pro statistiky a data o EZ spolupracující s ČTPEZ a Bioinstitutem o.p.s. Je členem Komise MZe pro naplňování Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství a podílí se na řadě zahraničních projektů cílených na rozvoj a hodnocení politiky EZ v rámci EU.

Beate Huber

náměstkyně ředitele a ředitelka oddělení mezinárodní pomoci FiBL, CH
Beate Huber je ředitelkou oddělení, jehož posláním je rozvoj a podpora udržitelných zemědělských a marketingových systémů v rozvojových a tranzitních zemích s cílem zlepšit blahobyt chudých venkovských oblastí a zvýšit jejich přístup k dostatečnému množství kvalitních a cenově dostupných potravin. Jako expertka na certifikaci a legislativu byla zapojena do vývoje a revize předpisů a podpory vzniku místních certifikačních orgánů ve východní Evropě a Asii. Byla zapojena do různých výzkumných projektů EU, jako je CertCost, Organic Rules a vyhodnocení nařízení EU. Je jedním ze zakladatelů Iniciativy pro boj proti korupci.

Dominika Jankowska

DODR Wrocław, PL
Dominika Jankowska je vyšším specialistou v Dolnoslezském zemědělském poradenském centru ve Wroclavi. Získala doktorát v oboru zemědělství a jejím oborem je živočišná výroba a ekologické zemědělství. Je také odbornicí na ochranu zvířat (má v Dolním Slezsku na starosti zavádění Zákona na ochranu zvířat).

Daniel Jurečka

ředitel ÚKZÚZ,CZ
Řízení ÚKZÚZ (správní úřad a organizační složka státu podřízená Ministerstvu zemědělství) s 1070 zaměstnanci a 27 pracovišti po celé ČR. Mám odpovědnost za provádění správních řízení a výkon jiných správních činností, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v následujících oblastech: hnojiva a půdy, krmiva, trvalé kultury, osiva a sadba pěstovaných rostlin, odrůdové zkušebnictví, ochrana proti škodlivým organismům, přípravky na ochranu rostlin, ekologické zemědělství.

Vladimír Kostlivý

ÚZEI, Oddělení analýzy, komunikace a poskytování dat FADN ČR
Do r. 1989 výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí výpočetní laboratoře - analytik, programátor ASŘ pro zemědělství. Po r. 1989 svodný pracovník pro informační systém Federálního fondu tržní regulace v zemědělství, konzultant - privatizační a transformační projekty, zemědělské poradenství (MASDAR CE), Informatik - analytik bankovního SW (Agrobanka). Od r. 2012 výzkumný a vývojový pracovník Oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN se zaměřením na podniky ekologického zemědělství v Šetření FADN.

Andreas Kranzler

ředitel FiBL AT
Ředitel pobočky FiBL v Rakousku. Je vedoucím projektu BIONET, jehož cílem je dlouhodobé budování spolupráce mezi praxí, výzkumem a poradenstvím. Forma testování vědeckých poznatků v reálném prostředí ekofarem přímo na základě jejich potřeb a požadavků je v Rakousku úspěšným modelem pokusnictví a sdílení zkušeností se ukazuje jako praktický nástroj rozvoje ekologického zemědělství zejména na orné půdě.

Magdaléna Lacko-Bartošová

SPU NItra, SK
- vedoucí katedry udržitelného zemědělství a herbologie na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Hlavní činnosti a odpovědnosti: řádný profesor, výzkum v oblasti systémů integrovaného a ekologického zemědělství na orné půdě, nechemických metod regulace zaplevelování, kvality obilovin, netradičních obilovin, dopadu zemědělských postupů na životní prostředí; - děkan Fakulty agronomie (2000-2003); děkan Fakulty agrobiologie a potravinářství (2003-2006): akreditace univerzitních a neuniverzitních studijních oborů, řízení fakulty – finanční záležitosti, lidské zdroje, vzdělávací procesy, výzkum a vývoj; - náměstkyně rektora pro mezinárodní vztahy (2006-2011): řízení mezinárodních mobilit a mezinárodních záležitostí univerzity; - státní tajemnice, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (2012-2016): vyjednávání společné zemědělské politiky, mezinárodní koordinace. Shrnutí: Na Slovensku funguje ekologické zemědělství od roku 1991. Milníkem ve vývoji tohoto oboru byl první slovenský Zákon o ekologickém zemědělství na konci 20. století, jakož i přijetí Slovenska do Evropské unie a Program rozvoje venkova s pravidelnými dotacemi pro ekologické zemědělce. Ekologicky je obhospodařováno 9,3% zemědělské půdy, což činí 183.463 ha. Celkově se v roce 2015 jednalo o 552 podniků – 416 zemědělců, 83 zpracovatelů potravin, 16 producentů osev a krmiv, 97 distributorů a 21 importérů. Pastviny pokrývají 66% plochy ekologicky obhospodařované půdy, orná půda 32%, sady 0,86% a vinice 0,07%. Průměrně farmy hospodaří na velké výměře, 70% farem je mezi 10-500 ha. Na západním Slovensku převažují smíšené farmy, na středním a východním Slovensku převažují 100% ekologické farmy. Více jak 73% podniků má také živočišnou výrobu, bioprodukce je více atraktivní v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami. Biozpracovatelé jsou soustředěni v západoslovenském regionu. Produkce pro domácí spotřebu začíná převažovat nad produkcí na vývoz. Potenciál GPP (Green Public Purchasing – zelené nakupování) pro potravinářství a pohostinství není stále využíván.

Bożena Maziarska

náměstkyně ředitele DODR Wroclaw, PL
Boziena Maziarska je 8 let zástupkyní ředitele Dolnoslezského zemědělského poradenského centra ve Wroclawi a v tomto centru pracuje už 25 let, předtím byla také poradkyní v zemědělství. Ekologické zemědělství je jednou z hlavních priorit tohoto centra, jakož i spolupráce s Dolnoslezskými zemědělci.

Merit Mikk

EOFF, EE

Miloš Pátek

Družstvo České biomléko, CZ
Jednatel společnosti RUBELIT, s.r.o. hospodařící na cca 1200 ha zemědělské půdy od roku 1994. Od roku 2009 v ekologickém režimu zaměřen na produkci biomléka od 300 ks červenostrakatých krav. Od roku 2012 současně předseda představenstva Družstva ČESKÉ BIOMLÉKO.

Zdeněk Perlinger

předsedda PRO-BIO Svazu EZ, CZ

Jan Plagge

prezident Bioland; viceprezident IFOAM EU Group, DE
Jan Plagge je prezidentem asociace Bioland, což je hlavní asociace ekologického zemědělství v Německu a Jižním Tyrolsku. Na národní úrovni se angažuje jako člen předsednictva BÖLW. Byl zvolen viceprezidentem INFOA EU. Předtím spolu s ostatními farmáři založil Farmářskou skupinu INFOA EU a od roku 2012 byl jejím předsedou. Má 15 let zkušeností jako konzultant ekologického zemědělství a zahradnictví, a proto má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti. Politický a legislativní rámec evropského ekologického zemědělství je náročný pro všechny jeho aktéry – revize ekologických směrnic a předpisů, částečně nestabilní trh s potravinami s rostoucím tlakem na cenu, neustálá kritika společné zemědělské politiky ze stran různých zájmových skupin a všeobecná nejistota ve všech záležitostech EU, kterou přinesl Brexit. Společenské opodstatnění ekologického zemědělství je dnes důležitější než kdy jindy. Jan Plagge, šéf hlavní německé asociace ekologického zemědělství a víceprezident INFOA EU (Mezinárodní federace hnutí za ekologické zemědělství) nastiňuje výzvy a úkoly, jež má ekologické zemědělství před sebou, a představuje trh ekologických produktů, který napomáhá veřejnému blahu v Evropě.

Michal Ptáček

Javorník-CZ, s.r.o.

Thomas Rech

Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, AT

Toralf Richter

oddělení mezinárodní spolupráce FiBL, CH
Toralf Richter je zemědělský ekonom s více než 15letou zkušeností v marketingu, průzkumu trhu rozvoji trhu ekologických produktů. V současnosti pracuje jako senior konzultant pro rozvoj trhu ekologických produktů ve FiBL. Angažuje se v projektech rozvoje trhu ekologických produktů na Ukrajině, v Makedonii, Albánii, Srbsku, Bosně a Hercegovině a v Abu Dhabi. Na Ukrajině je ekologické zemědělství poměrně mladým oborem. Producenti potřebují pomoc s rozšiřováním produkčních kapacit. Protože neexistuje žádná tradiční struktura státního poradenství v oblasti zemědělství, bylo nutno vytvořit jiné formáty přenosu informací. Prezentace popisuje způsob, který je založen na vzájemné pomoci v rámci různých podpůrných skupin zemědělců, které jsou napojeny na významné farmy v daných regionech.

Pavel Sekáč

MZe - náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, CZ

Marco Schlüter

expert EZ, býv. ředitel IFOAM EU Group, DE
Bývalý ředitel IFOAM EU (2003 - 2014) stojí za významným posílením ekozemědělského sektoru v Evropě a upevněním jeho pozice a role ekologického zemědělství ve Společné zemědělské politice. IFOAM EU Group zaštiťuje více než 180 evropských ekozemědělských organizací a aktivně se podílí na tvorbě evropských právních předpisů a přípravě strategických dokumentů v oblasti ekologického zemědělství.

Hana Šejnohová

ÚZEI, oddělení Agroenvironmentální politiky, CZ
Pracuji od roku 2013 jako výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Zabývám se statistickým zpracováním a analýzou dat o ekologickém zemědělství v České republice (zejména údajů o rostlinné a živočišné produkci, plochách plodin a distribučních cestách bioprodukce). Zajišťuji podklady pro návrhy politiky k podpoře trvale udržitelného a multifunkčního zemědělství z hlediska životního prostředí a podílím se na hodnocení zemědělské politiky.

Stanislav Šindler

Javorník-CZ, s.r.o.

Jiří Urban

ÚKZÚZ Brno – ředitel Sekce rostlinné výroby, CZ
Ing. Jiří Urban, absolvent VŠZ v Brně, obor fytotechnický. Pracoval ve Výzkumném ústavu technických plodin a luskovin v Šumperku, inicioval vznik prvního ekologického zelinářství v ČR v ZD Dubicko. Od roku 1990 byl činný v ekologickém zemědělství ve svazu PRO-BIO, kterého byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou. Absolvoval půlroční stáž ve výzkumném ústavu FiBL ve Švýcarsku a řadu krátkodobých studijních pobytů na ekologických farmách v zahraničí. Je spoluzakladatelem Bioinstitutu, o.p.s., jehož byl prvním ředitelem. V letech 2008 - 2010 vykonával funkci náměstka ministra zemědělství pro úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání. Je spolupracovníkem Bioistitutu a FiBL International, dva roky (2010-2011) působil jako koordinátor České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Nyní pracuje v ÚKZÚZ Brno jako ředitel Sekce rostlinné výroby, před tím jako specialista na úřední kontroly ekologického zemědělství.

Kateřina Urbánková

manažerka Svazu PRO-BIO, CZ
Od roku 2008 je Kateřina Urbánková manažerkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je členem komise k Akčnímu plánu pro rozvoj EZ členem dalších komisí a výborů při Mze. Je také předsedkyní Správní rady kontrolní organizace KEZ o.p.s.

Klaus Wiesinger

LfL Bayern, DE

Oleksander Yushchenko

generální ředitel Galeks Agro, UA
Zakladatel a vedoucí představitel certifikovaného ekologického podniku, který se specializuje na výrobu bio plodin, produktů živočišné výroby a zpracování.

Tomáš Zídek

Biofarma Skřeneř, CZ
Ing. Tomáš Zídek se rozvojem ekologického zemědělství v ČR zabývá od roku 1990. V pozici ředitele odboru ekologie na Ministerstvu zemědělství byl odpovědný za vznik celého systému legislativy pro EZ, společnou ochrannou známku, kontrolní systém a pod. Nyní pracuje pro Investiční fond RSJ a řídí dvě biofarmy zaměřené na produkci polní a skleníkové zeleniny.

KONTAKT

Organizátor: Felicius, o.p.s.

Sídlo: Za Kovárnou 422/19, 109 00 Praha 10
Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 24852953
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod číslem O 1043

T: +420 222 311 108
E: info@felicius.cz
www.biosummit.cz

Gabriela Kolářová – ředitelka
E: gabriela@felicius.cz
T: +420 606 666 214

Ctirad Hemelík – zakladatel
E: ctirad@felicius.cz