SPÍKŘI 2016

Jiří Bakalík
Jiří Bakalík
státní tajemník MZe, CZ
Urszula Bogusiewicz
Urszula Bogusiewicz
DODR Wrocław, PL

Urzula Bogusiewicz je hlavním specialistou v Dolnoslezském zemědělském poradenském centru ve Wroclavi. Je zemědělskou inženýrkou a odbornicí na ekologické zemědělství. Má velké zkušenosti jako poradkyně pro ekologické zemědělství a poradkyně agroenvironmentálních programů.

Přemysl Čech
Přemysl Čech
Rodinná farma v Jeseníkách, CZ
Dóra Drexler
Dóra Drexler
ředitelka ÖMKI, HU

Dr. Dóra Drexler je výkonnou ředitelkou ÖMKi, Maďarského výzkumného institutu ekologického zemědělství. Mimo jiné se angažuje v projektu FP7 Minoritní zdravé obiloviny, který se zabývá starými a autochtonními odrůdami a druhy, dále v projektu OFEOF Leonardo da Vinci, jež propaguje vzdělávání zemědělců a poradců přímo na farmách, a rovněž v projektu Bio Suisse Soya from Europe (Bio sója z Evropy), jejímž cílem je zvýšení produkce bio sóji v Maďarsku. V poslední době se účastní dvou projektů v rámci programu Horizont 2020, a to jmenovitě projektu OK Net Arable (tematická kontaktní skupina pro ekologickou rostlinnou výrobu) a projektu DIVERSIFOOD (pokusy s pěstováním pšenice jednozrnky a dvouzrnky). Spolu s dalšími partnery se zabývá využitím satelitních technologií a přesným zemědělstvím, a to s cílem upravit tyto metody na míru ekologickému zemědělství.

Jan Gallas
Jan Gallas
MZe – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, CZ

Jan Gallas pracuje na ministerstvu zemědělství od roku 2006. Od roku 2009 zastával funkci vedoucího oddělení ekologického zemědělství, od roku 2014 se stal ředitelem odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Zastupoval ČR na jednáních v institucích EU v problematice EZ. Je častým přednášejícím na seminářích a vzdělávacích akcích pro ekologické zemědělce i širokou veřejnost.

Josef Hanibal
Josef Hanibal
náměstek ředitele ÚZEI, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR

Do r. 1989 vedoucí řešitelských týmů pro automatizované systémy řízení (ASŘ) zemědělství v oblasti rostlinné výroby a evidence půdy poskytovaných zemědělským podnikům prostřednictvím Agrodat. Po r. 1989 náměstek ředitele (ÚZEI) pro informatiku, výběrová šetření nákladovosti v zemědělských podnicích ČR, r. 1998 založení sítě testovacích podniků a vedení kontaktního pracoviště FADN ČR. Spoluúčast na řadě národních a mezinárodních projektů, asistence při implementaci systému FADN v jiných členských zemí EU, od r. 2012 rozšíření systému FADN o podniky ČR hospodařící v ekologickém zemědělství.

Andrea Hrabalová
Andrea Hrabalová
konzultantka ČTPEZ, CZ

Ing. Andrea Hrabalová: Tématu ekologického zemědělství se věnuje od roku 2003. Nejprve jako výzkumný pracovník a vedoucí oddělení Agroenvironmentální politiky na ÚZEI, od roku 2014 jako externí konzultant pro statistiky a data o EZ spolupracující s ČTPEZ a Bioinstitutem o.p.s. Je členem Komise MZe pro naplňování Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství a podílí se na řadě zahraničních projektů cílených na rozvoj a hodnocení politiky EZ v rámci EU.

Beate Huber
Beate Huber
náměstkyně ředitele a ředitelka oddělení mezinárodní pomoci FiBL, CH

Beate Huber je ředitelkou oddělení, jehož posláním je rozvoj a podpora udržitelných zemědělských a marketingových systémů v rozvojových a tranzitních zemích s cílem zlepšit blahobyt chudých venkovských oblastí a zvýšit jejich přístup k dostatečnému množství kvalitních a cenově dostupných potravin. Jako expertka na certifikaci a legislativu byla zapojena do vývoje a revize předpisů a podpory vzniku místních certifikačních orgánů ve východní Evropě a Asii. Byla zapojena do různých výzkumných projektů EU, jako je CertCost, Organic Rules a vyhodnocení nařízení EU. Je jedním ze zakladatelů Iniciativy pro boj proti korupci.

Dominika Jankowska
Dominika Jankowska
DODR Wrocław, PL

Dominika Jankowska je vyšším specialistou v Dolnoslezském zemědělském poradenském centru ve Wroclavi. Získala doktorát v oboru zemědělství a jejím oborem je živočišná výroba a ekologické zemědělství. Je také odbornicí na ochranu zvířat (má v Dolním Slezsku na starosti zavádění Zákona na ochranu zvířat).

Daniel Jurečka
Daniel Jurečka
ředitel ÚKZÚZ,CZ

Řízení ÚKZÚZ (správní úřad a organizační složka státu podřízená Ministerstvu zemědělství) s 1070 zaměstnanci a 27 pracovišti po celé ČR. Mám odpovědnost za provádění správních řízení a výkon jiných správních činností, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v následujících oblastech: hnojiva a půdy, krmiva, trvalé kultury, osiva a sadba pěstovaných rostlin, odrůdové zkušebnictví, ochrana proti škodlivým organismům, přípravky na ochranu rostlin, ekologické zemědělství.

Vladimír Kostlivý
Vladimír Kostlivý
ÚZEI, Oddělení analýzy, komunikace a poskytování dat FADN ČR

Do r. 1989 výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí výpočetní laboratoře - analytik, programátor ASŘ pro zemědělství. Po r. 1989 svodný pracovník pro informační systém Federálního fondu tržní regulace v zemědělství, konzultant - privatizační a transformační projekty, zemědělské poradenství (MASDAR CE), Informatik - analytik bankovního SW (Agrobanka). Od r. 2012 výzkumný a vývojový pracovník Oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN se zaměřením na podniky ekologického zemědělství v Šetření FADN.

Andreas Kranzler
Andreas Kranzler
ředitel FiBL AT

Ředitel pobočky FiBL v Rakousku. Je vedoucím projektu BIONET, jehož cílem je dlouhodobé budování spolupráce mezi praxí, výzkumem a poradenstvím. Forma testování vědeckých poznatků v reálném prostředí ekofarem přímo na základě jejich potřeb a požadavků je v Rakousku úspěšným modelem pokusnictví a sdílení zkušeností se ukazuje jako praktický nástroj rozvoje ekologického zemědělství zejména na orné půdě.

Magdaléna Lacko-Bartošová
Magdaléna Lacko-Bartošová
SPU NItra, SK

- vedoucí katedry udržitelného zemědělství a herbologie na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Hlavní činnosti a odpovědnosti: řádný profesor, výzkum v oblasti systémů integrovaného a ekologického zemědělství na orné půdě, nechemických metod regulace zaplevelování, kvality obilovin, netradičních obilovin, dopadu zemědělských postupů na životní prostředí; - děkan Fakulty agronomie (2000-2003); děkan Fakulty agrobiologie a potravinářství (2003-2006): akreditace univerzitních a neuniverzitních studijních oborů, řízení fakulty – finanční záležitosti, lidské zdroje, vzdělávací procesy, výzkum a vývoj; - náměstkyně rektora pro mezinárodní vztahy (2006-2011): řízení mezinárodních mobilit a mezinárodních záležitostí univerzity; - státní tajemnice, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (2012-2016): vyjednávání společné zemědělské politiky, mezinárodní koordinace. Shrnutí: Na Slovensku funguje ekologické zemědělství od roku 1991. Milníkem ve vývoji tohoto oboru byl první slovenský Zákon o ekologickém zemědělství na konci 20. století, jakož i přijetí Slovenska do Evropské unie a Program rozvoje venkova s pravidelnými dotacemi pro ekologické zemědělce. Ekologicky je obhospodařováno 9,3% zemědělské půdy, což činí 183.463 ha. Celkově se v roce 2015 jednalo o 552 podniků – 416 zemědělců, 83 zpracovatelů potravin, 16 producentů osev a krmiv, 97 distributorů a 21 importérů. Pastviny pokrývají 66% plochy ekologicky obhospodařované půdy, orná půda 32%, sady 0,86% a vinice 0,07%. Průměrně farmy hospodaří na velké výměře, 70% farem je mezi 10-500 ha. Na západním Slovensku převažují smíšené farmy, na středním a východním Slovensku převažují 100% ekologické farmy. Více jak 73% podniků má také živočišnou výrobu, bioprodukce je více atraktivní v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami. Biozpracovatelé jsou soustředěni v západoslovenském regionu. Produkce pro domácí spotřebu začíná převažovat nad produkcí na vývoz. Potenciál GPP (Green Public Purchasing – zelené nakupování) pro potravinářství a pohostinství není stále využíván.

Bożena Maziarska
Bożena Maziarska
náměstkyně ředitele DODR Wroclaw, PL

Boziena Maziarska je 8 let zástupkyní ředitele Dolnoslezského zemědělského poradenského centra ve Wroclawi a v tomto centru pracuje už 25 let, předtím byla také poradkyní v zemědělství. Ekologické zemědělství je jednou z hlavních priorit tohoto centra, jakož i spolupráce s Dolnoslezskými zemědělci.

Merit Mikk
Merit Mikk
EOFF, EE
Miloš Pátek
Miloš Pátek
Družstvo České biomléko, CZ

Jednatel společnosti RUBELIT, s.r.o. hospodařící na cca 1200 ha zemědělské půdy od roku 1994. Od roku 2009 v ekologickém režimu zaměřen na produkci biomléka od 300 ks červenostrakatých krav. Od roku 2012 současně předseda představenstva Družstva ČESKÉ BIOMLÉKO.

Zdeněk Perlinger
Zdeněk Perlinger
předsedda PRO-BIO Svazu EZ, CZ
Jan Plagge
Jan Plagge
prezident Bioland; viceprezident IFOAM EU Group, DE

Jan Plagge je prezidentem asociace Bioland, což je hlavní asociace ekologického zemědělství v Německu a Jižním Tyrolsku. Na národní úrovni se angažuje jako člen předsednictva BÖLW. Byl zvolen viceprezidentem INFOA EU. Předtím spolu s ostatními farmáři založil Farmářskou skupinu INFOA EU a od roku 2012 byl jejím předsedou. Má 15 let zkušeností jako konzultant ekologického zemědělství a zahradnictví, a proto má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti. Politický a legislativní rámec evropského ekologického zemědělství je náročný pro všechny jeho aktéry – revize ekologických směrnic a předpisů, částečně nestabilní trh s potravinami s rostoucím tlakem na cenu, neustálá kritika společné zemědělské politiky ze stran různých zájmových skupin a všeobecná nejistota ve všech záležitostech EU, kterou přinesl Brexit. Společenské opodstatnění ekologického zemědělství je dnes důležitější než kdy jindy. Jan Plagge, šéf hlavní německé asociace ekologického zemědělství a víceprezident INFOA EU (Mezinárodní federace hnutí za ekologické zemědělství) nastiňuje výzvy a úkoly, jež má ekologické zemědělství před sebou, a představuje trh ekologických produktů, který napomáhá veřejnému blahu v Evropě.

Michal Ptáček
Michal Ptáček
Javorník-CZ, s.r.o.
Thomas Rech
Thomas Rech
Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, AT
Toralf Richter
Toralf Richter
oddělení mezinárodní spolupráce FiBL, CH

Toralf Richter je zemědělský ekonom s více než 15letou zkušeností v marketingu, průzkumu trhu rozvoji trhu ekologických produktů. V současnosti pracuje jako senior konzultant pro rozvoj trhu ekologických produktů ve FiBL. Angažuje se v projektech rozvoje trhu ekologických produktů na Ukrajině, v Makedonii, Albánii, Srbsku, Bosně a Hercegovině a v Abu Dhabi. Na Ukrajině je ekologické zemědělství poměrně mladým oborem. Producenti potřebují pomoc s rozšiřováním produkčních kapacit. Protože neexistuje žádná tradiční struktura státního poradenství v oblasti zemědělství, bylo nutno vytvořit jiné formáty přenosu informací. Prezentace popisuje způsob, který je založen na vzájemné pomoci v rámci různých podpůrných skupin zemědělců, které jsou napojeny na významné farmy v daných regionech.

Pavel Sekáč
Pavel Sekáč
MZe - náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, CZ
Marco Schlüter
Marco Schlüter
expert EZ, býv. ředitel IFOAM EU Group, DE

Bývalý ředitel IFOAM EU (2003 - 2014) stojí za významným posílením ekozemědělského sektoru v Evropě a upevněním jeho pozice a role ekologického zemědělství ve Společné zemědělské politice. IFOAM EU Group zaštiťuje více než 180 evropských ekozemědělských organizací a aktivně se podílí na tvorbě evropských právních předpisů a přípravě strategických dokumentů v oblasti ekologického zemědělství.

Hana Šejnohová
Hana Šejnohová
ÚZEI, oddělení Agroenvironmentální politiky, CZ

Pracuji od roku 2013 jako výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Zabývám se statistickým zpracováním a analýzou dat o ekologickém zemědělství v České republice (zejména údajů o rostlinné a živočišné produkci, plochách plodin a distribučních cestách bioprodukce). Zajišťuji podklady pro návrhy politiky k podpoře trvale udržitelného a multifunkčního zemědělství z hlediska životního prostředí a podílím se na hodnocení zemědělské politiky.

Stanislav Šindler
Stanislav Šindler
Javorník-CZ, s.r.o.
Jiří Urban
Jiří Urban
ÚKZÚZ Brno – ředitel Sekce rostlinné výroby, CZ

Ing. Jiří Urban, absolvent VŠZ v Brně, obor fytotechnický. Pracoval ve Výzkumném ústavu technických plodin a luskovin v Šumperku, inicioval vznik prvního ekologického zelinářství v ČR v ZD Dubicko. Od roku 1990 byl činný v ekologickém zemědělství ve svazu PRO-BIO, kterého byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou. Absolvoval půlroční stáž ve výzkumném ústavu FiBL ve Švýcarsku a řadu krátkodobých studijních pobytů na ekologických farmách v zahraničí. Je spoluzakladatelem Bioinstitutu, o.p.s., jehož byl prvním ředitelem. V letech 2008 - 2010 vykonával funkci náměstka ministra zemědělství pro úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání. Je spolupracovníkem Bioistitutu a FiBL International, dva roky (2010-2011) působil jako koordinátor České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Nyní pracuje v ÚKZÚZ Brno jako ředitel Sekce rostlinné výroby, před tím jako specialista na úřední kontroly ekologického zemědělství.

Kateřina Urbánková
Kateřina Urbánková
manažerka Svazu PRO-BIO, CZ

Od roku 2008 je Kateřina Urbánková manažerkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je členem komise k Akčnímu plánu pro rozvoj EZ členem dalších komisí a výborů při Mze. Je také předsedkyní Správní rady kontrolní organizace KEZ o.p.s.

Klaus Wiesinger
Klaus Wiesinger
LfL Bayern, DE
Oleksander Yushchenko
Oleksander Yushchenko
generální ředitel Galeks Agro, UA

Zakladatel a vedoucí představitel certifikovaného ekologického podniku, který se specializuje na výrobu bio plodin, produktů živočišné výroby a zpracování.

Tomáš Zídek
Tomáš Zídek
Biofarma Skřeneř, CZ

Ing. Tomáš Zídek se rozvojem ekologického zemědělství v ČR zabývá od roku 1990. V pozici ředitele odboru ekologie na Ministerstvu zemědělství byl odpovědný za vznik celého systému legislativy pro EZ, společnou ochrannou známku, kontrolní systém a pod. Nyní pracuje pro Investiční fond RSJ a řídí dvě biofarmy zaměřené na produkci polní a skleníkové zeleniny.

KONTAKT

Organizátor: Felicius, o.p.s.

Sídlo: Za Kovárnou 422/19, 109 00 Praha 10
Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 24852953
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod číslem O 1043

T: +420 222 311 108
E: info@felicius.cz
www.biosummit.cz

Gabriela Kolářová – ředitelka
E: gabriela@felicius.cz
T: +420 606 666 214

Ctirad Hemelík – zakladatel
E: ctirad@felicius.cz